ไวยากรณ์

Adjectives and Adverbs. หรือ คำขยายนามและคำขยายกริยา (หน้าภาษาอังกฤษ)

Apostrophes. หรือ อะพอสทรอฟี ( ' ) (หน้าภาษาอังกฤษ)

เราใช้อะพอสทรอฟี (')เพื่อการย่อกลุ่มคำต่างๆและแสดงความเป็นเจ้าของ

E.g. John's car isn't very fast.

Conditional Sentences. หรือ ประโยคเงื่อนไข (หน้าภาษาอังกฤษ)

เราใช้ประโยคเงื่อนไขสำหรับพูดถึงสิ่งที่เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้

E.g. If I were you, I would leave early.

Determiners. หรือ คํานําหน้านาม (หน้าภาษาอังกฤษ)

คำเช่น "a", "the", "some" or "no".

E.g. The dog saw a cat on the wall.

Linking words หรือ สันธาน (หน้าภาษาอังกฤษ)

คำเช่น "and", "but", "although", "yet", "so", "because", "either", "or", "neither" and "nor".

Modal Verbs. หรือ กริยาช่วย (หน้าภาษาอังกฤษ)

คำเช่น "can", "could", "may", "might", "shall", "should", "will", "would", "must" and others.

Plurals. หรือ พหุพจน์ (หน้าภาษาอังกฤษ)

คำเช่น "cars ", "horses", "sheep", "men", "buses" and others.

E.g The red cars were fast, but the blue car was slow.

Prepositions.หรือ บุพบท (หน้าภาษาอังกฤษ)

คำเช่น "in", "on", "at" and "to"

E.g. I was at the park on Tuesday.

Pronouns. หรือ สรรพนาม (หน้าภาษาอังกฤษ)

คำเช่น "I", "me", "mine", "they", "them" and others.

E.g. I saw him yesterday.

Punctuation. หรือ เครื่องหมายวรรคตอน (หน้าภาษาอังกฤษ)

Reported Speech.หรือ การรายงานคำพูด (หน้าภาษาอังกฤษ)

Verb tenses. หรือ วิธีใช้คำกริยา (หน้าภาษาอังกฤษ)

คำ "go", "went" และ "gone" มีความหมายเดีวยกันแต่เวลาไม่เหมือนกัน


© English Through The Web 2014.